apšaudyti

apšaudyti
apšáudyti tr. 1. R64, 85, N, J, Š, Rtr, , NdŽ, , Btrm šaudyti, leidžiant kulkas, sviedinius į numatytą vietą: Apšáudau miestą K; R65, 86. Tas kelias buvo ir nakčia apšáudomas Plšk. Jie te kur iš kokio griovio kiek apšáudė [traukinį] Sb. Užė[jo] vokiečiai čia, apšáudė, išbėgom į laukus Žg. Minosvaidžių apšaudoma riba pasiliko užpakalyje . | refl. Ant: Fronto čia ištiso nebuvo, ties Ylakiais biškį apsišáudė Yl. 2. šaudant apnaikinti: Tus visus apšáudė, katrie neišbėgo į Rusiją Plt. Visus anus jau apšáudė, ans išsisaugojo – išvažiavo . 3. apmušti, apdaužyti: Apšáudžiau su pagaliu, ka nevalkiotųs su vaikiais DūnŽ. Par murzą apšáudžiau, apšáudžiau, i nebreikėjo karties (laipioti)! Žr. Išeik ir apšáudyk iš lazos tokį! Grd. Kamisorius apšaudė vaikius su naika Dr. Ausis apšáudė Dglš. 4. apmėtyti, apsvaidyti; apspjaudyti (vyšnių kauliukais): Ėsdamas vyšnias, kareivis apšaudė iš burnos senį P.Cvir. | nukreipti vienas materijos daleles prieš kitas: Alfa dalelėmis apšaudydamas azoto atomus, pagamino deguonį . 5. Plng prk. pasakyti užgaulių, aštrių žodžių, apibarti, iškoneveikti: Turi apšáudyti muni, i gan DūnŽ. 6. Skd, Pp, Kv, Šd, Sml aptverti (ppr. viena kartelių ar vielos eile): Apšáudyk su kartelėm daržą – nebelįs karvės Ėr. Reikės sodną nors po vieną kartelę apšáudyt – vis gyvuliai ne teip lįs Sdb. Reiks genesį su kartėms apšáudyti KlvrŽ. Po vieną kartę apšáudė apšáudė Pln. Apšáudė laukus drotimis, ir nebreik ganyti Šts. 7. greitai apvažinėti: Padabok, kiek mergų apšáudė piršlėm! Krd.
◊ akimìs apšáudyti įdėmiai apžiūrinėti: Jis dar apšaudė visus iš laimės blizgančiom akelėm K.Saj. Senukas įtartinai apšaudė Girinį savo žydromis akutėmis .
žõdžiais apsišáudyti įžeidinėti vienam kitą, žodžiuotis: Žõdžiais apsišáudo, nesutinka Krš.
\ šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; peršaudyti; prašaudyti; prišaudyti; sušaudyti; užšaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apšaudyti — apšáudyti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšaudymas — sm. (1) 1. Plšk → apšaudyti 1: Apšaudymo metu profesorius guldavęs ant stalo A.Vencl. Valdžia būtinai reikalaus iš japonų, kad su apšaudymu liautųsi prš. 2. → apšaudyti 4. ║ Branduolių apšaudymas FzŽ17. 3. → apšaudyti 5. | refl.: Po ilgų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskrabinti — 1 apskrãbinti tr. 1. barškinant išklausyti, apibarškinti: Apžiūrėjo mani daktaras, apskrãbino, sako: – Paramantuosam! Krp. 2. prk. apšaudyti: Apskrãbino mumis kulkosvaidžiais, apskardė trobas Lk. 3. apmušti: Apskrabìnti šonus, t. y. apmušti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsvaidyti — iter. 1 apsviesti. 1. Ser, KŽ apmėtyti, apmėčioti: Kaimynų vaikus akmenimis apsvaidydavau rš. | prk.: Tu neprasilenkei nė su vienu traktorininku, neapsvaidęs jo smagiais žodžiais V.Bub. ^ Guli guli šalia kelio keiksmais apsvaidytas (akmuo)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaudinėti — dem. apšaudyti 1: Raiteliai apšaudinėjo mūsų stovyklą rš. ◊ ãkys apšaudinėjo įdėmiai apžiūrinėjo: Mane apšaudinėjo smalsios gražuolių akys rš. šaudinėti; apšaudinėti; atšaudinėti; pašaudinėti; sušaudinėti; užšaudinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžerti — apžer̃ti, àpžeria, àpžėrė KII305, K, Š, NdŽ, apžerti, àpžeria, apžėrė KŽ 1. tr. R63,370,420, MŽ84,497,569, N, M, Kč, Grdž žeriant apipilti, apkasti: Žarjas àpžėriau pelenais Pns. Kad mažiau žarjos blėsčiotų, jas pelenais apžeria Lš. Apžerta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaudyti — 1. intr. SD217, Sut, N, K, M, J, LL123, Rtr, KŽ šaudyti atgal į šaudančiuosius. | refl. Š, Ser, KŽ: Priešas atsišaudė DŽ1. Šitie sugulę, o tas stačias atsišaudo Sug. Ten žvalgai buvo, anie atsišaudė ir pabėgo Pln. Atsišaudė tie plėšikai smarkiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššaudyti — Rtr 1. tr. SD1159, N, K, M, Š, LL296, NdŽ šaudant išeikvoti, sunaudoti: Visus šovinius iššaudė DŽ1. Aš iššaudžiau visą paraką, o nieko nenušoviau J. 2. tr. Š, Slv, Pb, Všv šaudant daug ar visus nukauti, nužudyti: Kiek paukščių per metus iššaudo!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušaudyti — 1. tr. Š, NdŽ, KŽ, Ms šaunant daug nukauti: Daug žmonių yr nušaudę par karą Trg. Arklių grabės nušaudytų priverstos [fronte] Erž. Kap partizanai buvo, tai nušaudė Rod. |refl. tr.: Aš iš bėdos, gaivindams savo dūšelę, varnų ben kelias išsikept… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”